Poistenie majetku

Poistenie majetku

O svoj majetok sa pozorne staráte a zveľaďujete ho. Ochráňte ho pred nepredvídateľnými situáciami počasia alebo technickými zlyhaniami.

silos-u.jpg

Poistenie zahŕňa poškodenie alebo zničenie budovy, haly a stavby, vrátane všetkých stavebných súčastí slúžiacich uvedeným objektom v mieste poistenia. Vieme poistiť objekt vo vašom vlastníctve alebo správe, prípadne aj v prenájme, ak ste v ňom na vlastné náklady vykonali stavebné úpravy.

 

Možnosti poistenie poľnohospodárskeho majetku:
 • poistenie nehnuteľností slúžiacich poľnohospodárskej výrobe ako sú hlavné budovy, vedľajšie stavby, sušičky, pozberové linky, silá, maštale a bitúnky a pod.
 • poistenie technológie výkrmu zvierat, dojacích liniek, plniacich a baliacich liniek
 • poistenie hnuteľných vecí
 • poistenie poľnohospodárskych zásob: obilie, ovocie, zelenina, slama, siláž
 • poistenie zodpovednosti z výkonu poľnohospodárskej činnosti, ako aj vädne vykonaná práca, vadný výrobok: postrekové škody, vyoranie
 • poistenie environmentálnej zodpovednosti

 

Poistenie poľnohospodárskeho majetku možno dojednať pre prípad nasledujúcich poistných nebezpečenstiev:
a) živelné nebezpečenstvá:
 • požiar, výbuch, víchrica, krupobitie, záplava, povodeň
 • priamy aj nepriamy úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietadla, jeho častí alebo nákladu
 • zosuv pôdy alebo sadanie pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín
 • pád stromov, stožiarov, zemetrasenie, tiaž snehu alebo námrazy

 

b) doplnkové nebezpečenstvá
 • únik vody z vodovodných zariadení
 • únik vody zo sprinklerových hasiacich zariadení
 • krádež vlámaním a lúpež, vandalizmus

 

c) technické nebezpečenstvá
 • nedostatok vody v kotloch
 • chyba konštrukcie, vada materiálu
 • pád poistenej veci alebo vniknutie cudzieho predmetu
 • skrat alebo iné pôsobenie elektrického prúdu
 • lom stroja a elektroniky