Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti

Ako podnikatelia v poľnohospodárstve nesiete na pleciach veľkú zodpovednosť nielen za seba a svojich zamestnancov, ale aj životné prostredie. Chráňte sa preto pred škodami, ktoré môžu vzniknúť pri práci aj náhodne a neúmyselne.

Podnikanie v poľnohospodárstve má svoje špecifiká, preto vám jednoznačne odporúčame poistiť sa proti škode, ktorú môžete spôsobiť pri výkone svojej činnosti. Najlepšou formou je poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu. Poistenie zodpovednosti za škodu kryje nároky tretích osôb, za ktoré je vaša spoločnosť právne zodpovedná. V prípade škôd na pôde, vode, ovzduší alebo biotopoch je to poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu. Táto zodpovednosť za škodu vám však tiež vyplýva zo zákona.

 

Aké sú možnosti poistenia zodpovednosti?

 • poistenie prevádzkovej zodpovednosti
 • poistenie enviromentálnej zodpovednosti
 • poistenie profesnej zodpovednosti
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi štatutárnych orgánov D & O
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi

 

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti

Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému bez rozdielu, či ju spôsobí ako fyzická alebo právnická osoba. Pokiaľ podnikáte, nemusí ísť len o škodu zavinenú vašou nedbanlivosťou alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch zodpovedáte za škodu bez ohľadu na zavinenie.

 

Aké škody môžete spôsobiť?
 • na zdraví a živote
 • na veci
 • následnú majetkovú ujmu vrátane ušlého zisku

 

Poistenie kyje škody spôsobené poškodenému:
 • prevádzkovou činnosťou
 • výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľnosti, ktoré slúžia na podnikanie
 • používaním alebo spotrebou chybného výrobku alebo vadou vykonanej práce po jej odovzdaní

Osobitnou časťou poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom, resp. chybne vykonanou prácou. Váš výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu.

 

Poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu

Na Slovensku bol s účinnosťou od 1. septembra 2007 prijatý zákon č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd, ktorý ukladá povinnosť prevádzkovateľom od 1. septembra 2012 zabezpečiť si finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu.

 

Čo je environmentálna škoda?

Environmentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické, resp. chemické účinky na:

 • vode
 • pôde
 • chránených druhoch a chránených biotopoch (flóra, fauna) európskeho významu

 

Čo je poisteným kryté?
 • poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok
 • poistné krytie sa vzťahuje na chránené druhy a biotopy (rastlinstvo a živočíšstvo), ovzdušie, vodu a pôdu
 • poistené sú aj náklady na: preventívne opatrenia, nápravné opatrenia v prípade znečistenia, technické náklady
 • súčasťou poistenia je i náhrada trov občianskeho súdneho konania