poistenie-zodpovednosti-agropoistenie.jpg

Poistenie zodpovednosti

 

"Každý farmár by mal byť chránení pred škodou ktorú môže spôsobiť pri výkone svojej činnosti. Najlepšou formou je poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu. Poistenie zodpovednosti za škodu kryje nároky tretích osôb, za ktoré je vaša spoločnosť právne zodpovedná. V prípade škôdy na pôde, vode, ovzduší alebo biotopoch je to poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu. Táto zodpovednosť za škodu Vám vyplýva zo zákona".

 

 

Aké sú možnosti poistenia zodpovednosti?

 • poistenie prevádzkovej zodpovednosti
 • poistenie enviromentálnej zodpovednosti
 • poistenie profesnej zodpovednosti
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi štatutárnych orgánov D & O
 • poistenie zodpovednosti zamestnanca voči zamestnávateľovi

 

 

 

POISTENIE PREVÁDZKOVEJ ZODPOVEDNOSTI

 

Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí inému bez rozdielu, či ju spôsobí ako fyzická alebo právnická osoba. Pokiaľ podnikáte, nemusí ísť len o škodu zavinenú vašou nedbanlivosťou alebo porušením právnej povinnosti. V mnohých prípadoch zodpovedáte za škodu bez ohľadu na zavinenie.

 

 

Aké škody môžete spôsobiť?

 • na zdraví a živote
 • na veci
 • následnú majetkovú ujmu vrátane ušlého zisku

 

 

Poistenie kyje škody spôsobené poškodenému:

 • prevádzkovou činnosťou
 • výkonom vlastníckych práv, správy a prevádzkovania nehnuteľnosti, kotré slúžia na podnikanie
 • používaním alebo spotrebou vadného výrobku alebo vadou vykonanej práce po jej odovzdaní

 

Osobitnou časťou poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, resp. vadne vykonanou prácou. Váš výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu.
 

 

 

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ENVIROMENTÁLNU ŠKODU


Na Slovensku bol s účinnosťou od 1. septembra 2007 prijatý zákon č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave enviromentálnych škôd, ktorý ukladá povinnosť prevádzkovateľom od 1. septembra 2012 zabezpečiť si finančné krytie svojej zodpovednosti za enviromentálnu škodu.

 


Čo je enviromentálna škoda?

Enviromentálna škoda znamená závažné nepriaznivé ekologické, resp. chemické účinky na:

 • vode
 • pôde
 • chránených druhoch a chránených biotopoch (flóra, fauna) európskeho významu

 

 

Čo je poisteným kryté?

 • poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok
 • poistné krytie sa vzťahuje na chránené druhy a biotopy (rastlinstvo a živočíšstvo), ovzdušie, vodu a pôdu
 • poistené sú aj náklady na: preventívne opatrenia, nápravné opatrenia v prípade znečistenia, technické náklady
 • súčasťou poistenia je i náhrada trov občianskeho súdneho konania

 

Rýchly kontakt

Máte otázku? Smelo nás kontaktujte.
Mobil 1: +421 903 380 135                          
Mobil 2: +421 918 900 830                      
Tel./Fax: +421 (2) 555 77 447                          
Email: info@agropoistenie.sk  

 

Kde nás nájdete?

Online kalkulácia poistného

Bezplatné porovnanie cien poistení:
► Poistenie plodín 
 Poistenie zvierat 
 Poistenie strojov
 

Povedali o nás

 
Ing. Daniel Ondrišek

Konateľ spoločností Agro Žitava a AGRO-Golianovo

"Na spolupráci s maklérmi skupiny Agropoistenie si ceníme najmä osobný prístup a ochotu okamžite sa zaoberať našimi problémami. Naše spoločnosti Agro Žitava a AGRO-Golianovo spolupracujú so skupinou Agropoistenie od svojho vzniku a jej makléri stáli vždy pri nás, snažiac sa poskytnúť nám adekvátne poistenie za najlepšiu cenu".

 

 

Navštív tiež

 

www.polnopoistenie.sk

www.poisteniestrojov.sk

www.isat.sk

Kontaktujte nás

 

Agropoistenie s.r.o.
Sartorisova 11
821 08 Bratislava - Ružinov

 

Mobil:      +421 918 900 830

Mobil:      +421 903 380 135
Tel./Fax:  +421 (2) 555 77 447
E-mail:     info@agropoistenie.sk

Zostaňte s nami

 

Kontaktujte nás cez sociálne siete

 

  facebook.png  email.png